Polityka Prywatności

Szanowni Państwo,
Poniżej przekazujemy informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych Kontrahentów Spółki JB Realty Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, osób działających w imieniu Kontrahentów niebędących osobami fizycznymi, osób kontaktowych, których dane zostaną przekazane Spółce przez Kontrahentów w związku z zamiarem nawiązania współpracy lub wykonaniem umów łączących Spółkę z  Kontrahentami, jak również osób kierujących do Spółki korespondencję.


Ogólna klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1?2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) dalej: RODO informujemy, że:


I. Administrator danych osobowych


Administratorem danych osobowych jest Spółka JB Realty Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w  Krakowie (31-231)  przy ul. Bociana 6,  wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy pod numerem KRS: 0000532332 (dalej: "Administrator").


Dane kontaktowe Administratora:
JB Realty Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
ul. Bociana 6,
31-231 Kraków
Tel: (+48) 126 164 172
e-mail: : biuro@jbri.pl


II. Cele i podstawy przetwarzania


Administrator pozyskiwać będzie dane osobowe bezpośrednio od Państwa w związku z realizacją umów zawartych z Administratorem, w tym w szczególności umów projektowych, jak również umów o świadczenie usług outsourcingowych związanych z obsługą przedsiębiorstwa Administratora lub na żądanie osób, których dane dotyczą, w związku z podjęciem działań przed zawarciem tych umów, w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa oraz w związku ze skierowaniem do Administratora korespondencji.

Przetwarzając dane osobowe, Administrator może powołać się na jedną lub więcej spośród niżej wymienionych podstaw prawnych, zależnie od okoliczności:
a)    podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO  przetwarzanie danych dla celów wykonania umowy, której stroną jest Pan/Pani bądź dla podjęcia odpowiednich działań na żądanie Pana/Pani, przed zawarciem umowy,


b)    podstawa prawna art. 6 ust 1 lit. f) RODO przetwarzanie danych w zakresie niezbędnym do współpracy lub realizacji umowy z Administratorem, celem realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora dotyczącego ułatwienia współpracy bądź realizacji umowy,


c)    podstawa prawna art. 6 ust 1 lit. f) RODO przetwarzanie danych w zakresie niezbędnym do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą z Panem / Panią umową, celem realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora,


d)    podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO przetwarzanie danych w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez Administratora obowiązku przechowywania dokumentacji dot. zawartych umów, celem realizacji ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego wynikającego z odpowiednich przepisów (w szczególności ustawy o rachunkowości),


e)    podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) lub lit. c) RODO przetwarzanie danych w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na skierowane do Administratora zapytania, żądanie i wnioski związane z prowadzoną przez Administratora działalnością oraz prowadzenia dalszej korespondencji w tym zakresie,


f)    podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO przetwarzanie danych może następować również w oparciu o udzieloną przez Panią / Pana zgodę we wszystkich tych przypadkach, gdzie dla przetwarzania danych osobowych wymagana jest tego rodzaju zgoda.

 


Administrator danych informuje jednocześnie, że na terenie stref publicznych budynku, w którym znajduje się jego siedziba oraz w jego bezpośrednim otoczeniu stosowany jest monitoring wizyjny, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia. Administratorem danych osobowych w zakresie wizerunku utrwalonego za pomocą monitoringu jest Spółka Super Krak SA z siedzibą w Krakowie, ul. Bociana 6, 31-231 Kraków. Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania w/wym. danych dostępne są na portierni budynku przy ul. Bociana 6 w Krakowie, w siedzibie Super Krak SA oraz pod adresem www.superkrak.com.pl.

 

III. Okres przechowywania danych

 

1.    Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w czasie niezbędnym do wykonania umowy zawartej z Panią/Panem oraz będzie przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres wymagany przepisami prawa dotyczącymi obowiązkowej archiwizacji oraz czas niezbędny dla  rozstrzygnięcia ewentualnych, wzajemnych roszczeń (do czasu przedawnienia roszczenia lub zakończenia sporu).


2.    Jeżeli nie dojdzie do zawarcia z Panią/Panem umowy  w ciągu  okresu, na  jaki została złożona oferta lub w trybie negocjacji, rokowań itp., Pani/Pana dane osobowe pozyskane w ramach rokowań, negocjacji, rozmów poprzedzających zawarcie umowy, będą przetwarzane do czasu przydatności dla wzajemnych kontaktów.


3.    Dane przetwarzane w związku z prowadzoną korespondencją  będą przetwarzane przez okres przydatności dla wzajemnych kontaktów bądź przez czas niezbędny do obrony przed roszczeniami, jeśli korespondencja dotyczy roszczeń zgłoszonych wobec Administratora


4.    W przypadku, gdy przetwarzanie danych następuje na podstawie udzielonej zgody, dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie, chyba że wcześniej staną się zbędne dla celu, w jakim były przetwarzane.

 

IV. Odbiorcy danych:


Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione:
a)    pracownikom i współpracownikom Administratora posiadającym upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych,


b)    usługodawcom zewnętrznym Administratora w zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w pkt II, tj. w szczególności podmiotom świadczącym obsługę prawną, usługi doradcze, firmom pocztowym i kurierskim (w związku z obsługą korespondencji), dostawcom usług technicznych i organizacyjnych (w szczególności dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych);


c)    kontrahentom Administratora tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do właściwej koordynacji projektów realizowanych przez Spółkę JBRI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. w ramach przedmiotu jej działalności gospodarczej;


d)    podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

 

V.  Prawa osób, których dane dotyczą:


Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania danych nieprawidłowych, uzupełniania danych niekompletnych, usunięcia danych - po upływie wymaganego przepisami prawa okresu przechowywania, ograniczenia przetwarzania, a w uzasadnionych przypadkach prawo do przenoszenia danych dostarczonych Administratorowi oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).


VI. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych


Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia i realizacji umowy z Administratorem.
Podanie danych osobowych w związku z prowadzoną korespondencją jest dobrowolne, jednak brak podania danych koniecznych do udzielenia odpowiedzi, wykluczy możliwość jej udzielenia.

 

VII.  Zautomatyzowane podejmowanie decyzji


Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Pani /Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania bez wcześniej wyrażonej na to zgody.

 


VIII.  Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:

 

Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein);

 


IX. Minimalizacja zakresu danych osobowych:


Administrator podejmuje adekwatne środki, aby upewnić się, że zakres danych osobowych, które przetwarza jest ograniczony jedynie do danych osobowych niezbędnych dla realizacji celów wskazanych w niniejszej informacji.