Aktualności

24.11
2014

WPIS KRS

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie  XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał wpisu naszej Spółki do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem rejestrowym 532332. Spółka powstała jako podmiot prowadzący działalność w zakresie zastępstwa inwestorskiego - przygotowanie nieruchomości inwestycyjnych w tym projektowanie architektoniczne.